Excel VBA – sprawdzanie, czy pozycja widnieje już na liście (ListBox)

No Comments

Kolejny szybki snippet, aby się nie znudzić za bardzo.
Często zdarza się, że wybieramy w jednym ListBoksie jakieś pozycje i kopiujemy je do drugiego. Nie chcielibyśmy się zdublować (zazwyczaj), dlatego też warto sprawdzić przed skopiowaniem, czy dany element na naszej liście już widnieje, czy może też nie. Posłuży do tego kolejna uniwersalna funkcja…

Przycisk przy jednym z ListBoksów posiada sobie jakiś kod w stylu:

Private Sub copyFromOneToAnother_Click()
  Dim tmp(0 To 4) As String
  'tutaj może być przypisanie elementy z ListBoksa, lub skądkolwiek...

  If Not isOnTheList(theList, tmp) Then
    theList.AddItem (tmp(0))
    For a = 1 To UBound(tmp)
      theList.List(theList.ListCount - 1, a) = tmp(a)
    Next
  End If
End Sub

No dobrze, to czas zająć się tą nieszczęsną funkcją. Na szczęście, jej zawartość jest trywialna:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Function isOnTheList(myList As MSForms.ListBox, element() As String) As Boolean
  If UBound(element) - LBound(element) + 1 <> myList.ColumnCount Then
    MsgBox "Niepoprawne wywołanie, zastrzel programistę...", vbExclamation
  End If
 
  For a = 0 To myList.ListCount - 1
    isOnTheList = True
    For b = LBound(element) To UBound(element)
      If myList.List(a, b - LBound(element)) <> element(b) Then
        isOnTheList = False
        Exit For 'jedna kolumna wystarczy
      End If
    Next
    If isOnTheList = True Then 'po co dluzej sprawdzac?
      Exit For
    End If
  Next
End Function

Przypominam zwyczajowo o deklarowaniu MSForms!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *