Żenimy Excela z MS SQL Server przez VBA

1 Comment

“W życiu żółwia przychodzi taka chwila, że musi komuś dać w mordę”. Tak samo w życiu niektórych ludzi przychodzi taki moment, kiedy muszą zacząć programować w Visual Basicu, żeby zmusić Excela do wykonania określonych działań. Smutne to, ale prawdziwe.

Czasem pojawia się konieczność połączenia z bazą danych, pobrania czegoś z bazy danych, lub wykonania jakiejś innej barbarzyńskiej na niej operacji. Ta opowieść będzie o tym, jak to zrobić…

To proste. Za pomocą MSDNu oraz Connection Strings dochodzimy do wniosku, że makro powinno wyglądać mniej-więcej tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  'zmienne identyfikujace
  Dim login As String
  Dim passwd As String
  Dim host  As String
  Dim dbname As String
 
  'zmienne polaczenia i zestawu rekordow
  Dim conn As ADODB.Connection
  Dim rcrds As ADODB.Recordset
 
  'zmienna dla zapytania SQL
  Dim SQLstr As String
 
  'pobranie zmiennych do polaczenia z baza danych
  login = "myUser"
  passwd = "myPassword"
  host  = "myHost"
  dbname = "myDatabase"
 
  'konfiguracja i inicjalizacja polaczenia
  Set conn = New ADODB.Connection
  With conn
    .ConnectionString = "driver={sql server};Server=" + host + _
              ";Database=" + dbname + _
              ";User ID=" + login + _
              ";Password=" + passwd + _
              ";Trusted_Connection=False;"
    .Open
  End With
 
  'przykladowe zapytanie
  SQLstr = "SELECT a, b, c AS d FROM e ORDER BY f"
 
  'wykonanie zapytania i przypisanie wyniku do zmiennej rekordow
  Set rcrds = conn.Execute(SQLstr)
 
  i = 1
  Sheets("Arkusz").Select
  'zapisywanie wyniku zapytania w arkuszu - iteracja zestawu rekordow
  Do While Not rcrds.EOF
    Cells(i, 1) = rcrds("a")
    Cells(i, 2) = rcrds("b")
    Cells(i, 3) = rcrds("d")
    rcrds.MoveNext
    i = i + 1
  Loop
 
  'zakonczenie polaczenia
  rcrds.Close
  conn.Close
  Set rcrds = Nothing

One thought on “Żenimy Excela z MS SQL Server przez VBA”

 1. A co jeśli byśmy chcieli korzystać z domenowego połączenia do bazy danych. Chodzi tylko o to by nie wprowadzać jawnie hasła do zapytania VBA?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *